Nuostatai

Paskelbta: 2018-03-15 Atnaujinta: 2018-04-20

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. A1-67

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SKUODO ŠILUMA

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma (toliau – bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

Sutrumpintas pavadinimas – UAB „Skuodo šiluma“.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės „Skuodo šiluma“ ir yra jos teisių ir pareigų perėmėja.

Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės tarybos.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Savivaldybės administracijos direktorius).

Savivaldybės administracijos direktorius yra vienintelis akcininkas. Jam suteikiama visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, kuri yra tokia pat kaip nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Bendrovė yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.

9. Bendrovės turtas atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu.

10. Bendrovė gali turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įregistruotose banko įstaigose bei turi savo antspaudą.

11. Bendrovė gali steigti filialus, jungtis su kitomis įmonėmis į susivienijimus, asociacijas, būti kitos įmonės steigėja ar dalininke.

12. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

13. Bendrovės finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

Bendrovės veiklos objektas – šilumos ir karšto vandens gamybos, tiekimo ir pardavimo, šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros viešosios paslaugos teikimas ir kita įstatymų nedraudžiama ūkinė-komercinė veikla.

15. Bendrovės veiklos tikslai:

15.1. užtikrinti šilumos ir karšto vandens gamybą;

15.2. vykdyti šilumos ir karšto vandens perdavimą per tinklus;

15.3. vykdyti šilumos ir karšto vandens pardavimą vartotojams;

15.4. vykdyti šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą;

15.5. vykdyti bendrovei perduotų bendrojo naudojimo šilumos energijos ir karšto vandens tiekimo tinklų bei katilinių eksploatavimą, rekonstravimą, naujas statybas;

15.6. tenkinti vartotojų poreikius;

15.7. organizuoti ir vykdyti įstatuose nurodytą veiklą;

15.8. gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos;

15.9. užtikrinti akcininkų bendrovei perduoto turto ir bendrovės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą.

16. Bendrovė gali užsiimti ir kita ūkine-komercine veikla, numatyta ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

17. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS

BENDROVĖS KAPITALAS

18. Bendrovės įstatinis kapitalas – 3 957 050 (trys milijonai devyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt) eurų 00 centų.

19. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas arba mažinamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

AKCIJŲ SKAIČIUS, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

20. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 13 645 000 (trylika milijonų šešis šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur (dvidešim devyni centai).

21.Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės.

22. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Skuodo rajono savivaldybei. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius yra akcijų valdytojas.

23. Bendrovės akcijos yra nematerialios. Bendrovės akcijų sąskaitas tvarko bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Akcija į dalis nedalijama.

25. Akcininko turtines ir neturtines teises nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

26. Akcininkas turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ar kitų valdymo organų pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais.

27. Bendrovės akcijos pasirašomos, apmokamos ir perleidžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BENDROVĖS VALDYMAS

28. Bendrovės vienasmenis valdymo organas yra bendrovės direktorius.

29. Bendrovės vadovo kompetencija, rinkimo bei atšaukimo tvarka yra tokia pati, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

30. Bendrovėje 4 metų kadencijai sudaromas kolegialus bendrovės valdymo organas – valdyba, kurios kompetencija, valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka tokia pati kaip nurodyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba sudaroma iš 5 narių. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdyba taip pat atlieka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas bendrovės priežiūros funkcijas.

31. Bendrovėje gali būti sudaromas kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas − stebėtojų taryba, kurios sudarymą, kompetenciją ir sprendimų priėmimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

32. Visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinę kompetenciją, sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

33. Savivaldybė yra vienintelis akcininkas. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

34. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininko naudai. Jie neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia šiuos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems veiklos tikslams, akivaizdžiai viršija normalią ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi.

VI SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

35. Bendrovės valdymo organų pranešimai, su kuriais teisės aktuose numatytais atvejais reikia supažindinti akcininką arba kitus asmenis, išsiunčiami paštu, elektroniniu paštu arba įteikiami pasirašytinai.

36. Pranešimai, susiję su bendrovės valdymu, kuriuos būtina paskelbti viešai, skelbiami bendrovės tinklalapyje www.skuodosiluma.lt.

37. Bendrovės šaltinis, kuriame skelbiami vieši pranešimai, yra Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamas elektroninis leidinys viešiems pranešimams skelbti. Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.

VII SKYRIUS

BENDROVĖS DOKUMENTŲ BEI KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO TVARKA

38. Savivaldybės administracijos direktoriui pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo dienos privalo sudaryti galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, bendrovės metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų (jeigu jos rengiamos), kitų bendrovės dokumentų.

39. Atsisakymą pateikti dokumentus, Savivaldybės administracijos direktoriui pareikalavus, bendrovė turi įforminti raštu.

VIII SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

40. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybę tik gavusi bendrovės valdybos sutikimą. 41. Bendrovės filialas yra bendrovės struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį bendrovės funkcijų. Filialas nėra juridinis asmuo.

42. Bendrovė atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal bendrovės prievoles.

43. Filialo veikimą, jo veiklos nutraukimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir bendrovės valdybos patvirtinti bendrovės filialo nuostatai.

44. Atstovybė yra bendrovės padalinys, turintis savo buveinę ir teisę atstovauti bendrovės interesams bei juos ginti, sudaryti sandorius, teisės aktų ir atstovybės nuostatų nustatyta tvarka atlikti kitus veiksmus bendrovės vardu.

45. Atstovybė nėra juridinis asmuo.

46. Atstovybė veikia, jos veikla nutraukiama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir bendrovės valdybos patvirtintus nuostatus.

47. Bendrovės filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bendrovės valdyba, vadovaudamasi šiais įstatais ir teisės aktais.

48. Bendrovės valdybos sprendimai dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priimami raštu tik gavus išankstinį Savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimą.

49. Bendrovės filialų ir atstovybių vadovai skiriami bei atšaukiami bendrovės valdybai priimant atitinkamą sprendimą.

IX SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

50. Bendrovės įstatai keičiami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

51. Priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas. Po juo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

52. Pakeisti įstatai kartu su kitais dokumentais pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

X SKYRIUS

BENDROVĖS VADOVO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

53. Bendrovės vadovas skiriamas ir atšaukiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Jeigu šie įstatai nereguliuoja atsiradusių santykių ar šiuose įstatuose nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, privaloma vadovautis įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatomis.