Planavimo dokumentai

Paskelbta: 2018-04-20 Atnaujinta: 2018-06-22

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje skelbiami ir pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, kiti su pavaldžių įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu pavaldžios įstaigos organizuoja savo veiklą, jeigu pavaldžių įstaigų interneto svetainėse minėti dokumentai neskelbiami. 

2018 - 2019 metai

Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0046

 Skuodo mieste centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojus aptarnauja UAB „Skuodo šiluma“. Vartotojų skaičius siekia daugiau nei 1,7 tūkst. Bendrovė eksploatuoja 11,4 MW instaliuotos galios šilumos gamybos įrenginių, iš kurių 4,2 MW priskirta rezervinės galios užtikrinimui. Bendras šilumos tiekimo tinklų ilgis siekia 8,486 km. UAB „Skuodo šiluma“ planuoja investuoti į Skuodo miesto centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimą, projektą planuojama įgyvendinti dviem etapais: 2018 m. ir 2019 m. Modernizuojant šilumos tinklus, siekiama pagerinti šilumos paslaugos vartotojams tiekiamos šilumos kokybinius parametrus, padidinti tinklų darbo patikimumą. Projekto veiklos apima nepakeistų senų šilumos tiekimo vamzdynų modernizavimą Skuodo mieste. Yra planuojama pakeisti atskiras atkarpas, išdėstymas skirtingose miesto vietose. Planuojamos keisti trasos šiuo metu yra neprieinamuose kanaluose. Įgyvendinus projektą, trasos būtų paklotos bekanaliu būdu. Faktinis planuojamų modernizuoti termofikacinių tinklų bendras ilgis 1,618 km. Pagal sąlyginį diametrą, tinklų ilgis – 3,58 km. Vidutinis planuojamų modernizuoti trasų amžius apskaičiuotas pagal svertinio vidurkio metodiką - 37,4 m. Planuojama, kad 2018 - 2019 metais atliktas CŠT sistemos modernizavimas, planuojamuose pakeisti ruožuose leis sumažinti patiriamus metinius šilumos nuostolius trasose nuo 356,102 MWh iki 230,393 MWh, tai yra nuostoliai trasose bus sumažinti 35,3% ir iš viso bus sutaupoma 125,709 MWh šilumos per metus.  

2017 - 2018 metai

Skuodo miesto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0051

UAB „Skuodo šiluma“ eksploatuoja 11,01 km centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynus. 2017 -2018 metais įmonė planuoja investuoti ir modernizuoti pasenusius šilumos tiekimo tinklus Skuodo mieste, t.y. pakeisti susidėvėjusius šilumos tiekimo tinklų naujais. Vidutinis planuojamų modernizuoti trasų naudojimo laikas 36 metai. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra susidėvėjusi, sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų, didėlės . Numatoma, jog bus modernizuota 1603,05 m šilumos tiekimo tinklų. Projekto metu seni vamzdynai bus pakeičiami naujais – bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais. Vamzdžius numatyta kloti tuose pačiuose kanaluose, prieš tai atidengus gelžbetoninių kanalų dangčius ir demontavus juose esamus šilumos tiekimo vamzdynus. Rekonstrukcijos metu esami gelžbetoniniai loviai bus paliekami, o paklojus vamzdyną tranšėja bus užpilama prieš tai iškastu gruntu. Taip pat bus sutvarkyta gerovė t.y. atkuriama kelių ir šaligatvių dangos.Modernizuojami šilumos tiekimo vamzdynai bus klojami su monitoringo sistema, leidžiančia kontroliuoti iš anksto izoliuotų vamzdžių būklę. Monitoringo sistema izoliacijoje įlietu variniu laidu ir sandūrose įrengtu higroskopiniu tarpikliu pagalba nuolat seks drėgmės kiekį ir vamzdynų pažeidimus. Gedimo signalas aptarnaujančiam personalui bus siunčiamas, kai drėgmė sandūroje viršys didžiausia leistiną lygį arba nutraukus varinį laidą. Planuojamas šilumos trasų modernizavimas leis sumažinti centralizuotai tiekiamos šilumos transportavimo bei paskirstymo nuostolius, taip padidinant šilumos tiekimo patikimumą ir pagerinant teikimo kokybę Skuodo miesto gyventojams. Bus sumažinama vamzdynų avaringumo, trūkimo rizikos tikimybė. Planuojama modernizuoti šilumos trasas, kurios pasiekia 147 šilumos vartotojus pagal sudarytas sutartis su UAB "Skuodo šiluma".Patiriami metiniai šilumos nuostoliai modernizuojant CŠT sistemą bus sumažinami nuo 333,3 MWh iki 148,8 MWh.